تغییرات درماده 9 ( اهداف )

شماره روزنامه: ۲۰۹۱۷  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۸۶

تاریخ روزنامه:

۱۳۹۵/۱۰/۹

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۵۷۱۳

تاریخ نامه اداره ثبت:

  ۱۳۹۵/۱۰/۴

آگهی تغییرات انديشه ياوران معين اصفهان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۳۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۹۶۵۰/۲۴/۲۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس مرکز جامع توانبخشی و نگهداری سالمندان (شبانه روزی ـ روزانه ـ مراقبت در منزل) ویژه فرهنگیان و وابستگان درجه یک انان. تاسیس مرکزمشاوره تخصصی ویژه فرهنگیان و وابستگان درجه یک آنان.
ش۹۵۱۰۰۴۸۰۴۲۲۸۵۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

 

 

 

 

شماره روزنامه: ۲۰۹۱۷  شهرستان

شماره صفحه روزنامه: ۸۵

تاریخ روزنامه:

۱۳۹۵/۱۰/۹

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۲۰۸۵۰۱۵۷۱۷

تاریخ نامه اداره ثبت:

  ۱۳۹۵/۱۰/۴

آگهی تغییرات انديشه ياوران معين اصفهان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۴۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۰۳۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۹۶۵/۲۴/۲۰مورخ ۹/۹/۱۳۹۵استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی وحید کدملی ۱۲۹۱۸۴۴۰۳۱بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین ملایی کدملی ۱۲۹۱۸۴۴۰۳۱بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد
ش۹۵۱۰۰۴۳۳۱۸۱۰۴۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

logo-samandehi

ساعت

اوقات شرعی