چکیده پژوهش اقای مختاری

بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي
با ويژگيهاي اجتماعي و آموزشگاهي آنان در شهر اصفهان
پژوهشگر : احمد مختاري
ناظر : دكتر فاطمه بهرامي
چكيده:
در اين مقاله از ميان عوامل آموزشگاهي سبك رهبري مدير و از عوامل اجتماعي طبقه اجتماعي و ارزشها و ديگري مهم
دانش اموزان انتخاب شد و رابطه آن با انگيزش پيشرفت تحصيلي بررسي شد.
اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. حجم نمونه 246 نفر از دانش اموزان دوره راهنمايي و 30 نفر از مديران
آنها بوده است.
روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم بوده است.
نتايج نشان مي دهد كه بين سبك رهبري مدير وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.
انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مديران رابطه گرا بيشتر بوده است.
بين جو كلاس و انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد. بين نمره ارزشهاي دانش آموزان در چهار بعد مالي, حرفه
اي خانوادگي وعلمي با انگيزش پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد.با افزايش نمره طبقه اجتماعي انگيزش
پيشرفت تحصيلي افزايش يافته است. بين ديگري مهم دانش آموزان و انگيزش پيشرفت تصيلي رابطه معني داري
بدست نيامد.
logo-samandehi

ساعت

اوقات شرعی