اساسنامه موسسه

متن اساسنامه موسسه "اندیشه یاوران معین اصفهان " را درادامه مطالعه می کنید

 باسمه تعالي

اساسنامه موسسه " انديشه ياوران معین  استان اصفهان"

 

هیئت امنا یی

 فصل اول - كليات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر "موسسه انديشه ياوران معین استان اصفهان " است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار " موسسه " ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي موسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در موضوع اجتماعي با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعاليت موسسه درسطح استان است.

ماده 4

محل : مركز اصلي موسسه دراستان :اصفهان  - به نشاني : خ بزرگمهر خ كسري غربي دبيرستان امام رضا (ع)  کد پستی  8154986886 واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفترنمايندگي ايجاد نمايد .  

ماده 5

تابعيت :

موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 6

مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد.

ماده 7

دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ 2000000 ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است .

ماده 8

هيأت موسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل ا قدام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت .

ماده 9

اهداف موسسه عبارتند از :

1-      افزايش اميد به آينده در زندگي شخصي و خانوادگي و شغلي فرهنگيان. ازطریق :

الف ) با مراجعه به انها ودلجویی درمواقع نیاز و وقایع ناگوا ر وپیش بینی نشده وکمک های معنوی ومادی درحد ممکن

ب) مشاوره شغلی ، خانوادگی و تحصیلی

ج) بسترسازی و ارائه راه های ممکن برا ی موثرتربودن و مشارکت بیشتر انان درروند تعلیم وتربیت .

د) توسعه حلقه های دوستی و ارتباط با همکاران دیگر .

    2- توانمندسازي و خوداتكايي هرچه بيشتر فرهنگيان ازطریق :

الف ) تشکیل کلاسهای اموزشی و مشاوره ای .

ب) برگزاری گردهمایی های علمی .

ج) ارائه برنامه های مطالعاتی درابعاد مورد نیاز

3-.عينيت بخشي و انعكاس تواناييهاي فرهنگيان و مرجعيت داشتن آنها براي جامعه و دانش آموزان ازطریق :

الف ) انجام پژوهش هایی با همکاری دستگاه های ذیربط

ب) طرح وانعکاس نتایج پژو هش ها دررسانه ها و نشست ها وگردهمایی های علمی

ج) چاپ مقالات و نقطه نظرات صاحب نظران درنشریات

د) آگاه ساختن خانواده ها ، مسولان و مدیران از نقش وجایگاه معلمان

4- ارتباط متقابل و موثر بين فرهنگيان،  ادارات و موسسات دولتي و غير دولتي ازطریق :

الف ) معرفی وشناساندن ظرفیت های فرهنگیان و توانمندی های انان به جامعه و دستگاههای مختلف .

ب) ارائه نحوه استفاده ازاین ظرفیت ها جهت کاهش مشکلات جامعه و رفع نیازهای  ادارات                   ودستگاههای مختلف

ج) شناسایی ومعرفی  وظایف و  توانایی های ادارات  و موسسات و نحوه تعامل با انها به فرهنگیان .

د) ترغیب فرهنگیان برای تاثیر گذاری بیشتر بردانش اموزان وخانواده ها برای حل مشکلات دستگاهها درجهت کاهش ناهنجاری و مشکلات جامعه .

   5- كاهش آلام و رفع مشكلات فرهنگيان ازطریق :

الف ) توجه به نیازهای پزشگی انان دربیماری های خاص وصعب العلاج و پرهزینه .

ب) ارتباط  با افراد خیر ومجامع خیریه ای با حفظ شان و منزلت و  کرامت فرهنگیان برای حل مشکلات خاص وویژه  انان  درمواقع لزوم .

ج)ایجاد زمینه وبسترهای لازم وممکن برای توجه به مسایل ومشکلات و ناتوانی های دوران سالمندی و گرفتاری های این ایام .

فصل دوم : ساختار

ماده 10

اركان موسسه عبـارتنـد از 1- مجمع عمومی (هیات امناء)  2- هيأت مـديـره 3- بازرس .

ماده11

وظایف مجمع عمومی موسس :

1-      انجام اقدامات اولیه برای تاسیس موسسه

2-      تهیه و طرح اساسنامه وتصویب ان

3-      انتخاب اعضای هیات امنا

4-      انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس درباراول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و درصورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، دربار دوم باحضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم اراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 12

مجمع عمومی عادی متشکل ازاعضای هیات امنا بوده و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تعداد اعضای هیات امنا  49 نفرمی باشد .

ماده 13

چنانچه ادامه همکاری هریک ازاعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل ویا استعفا غیرممکن شود ، هیات امنا شخص واجد شرایط ومورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا به عنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید .

ماده 14

 مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه دراسفند ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا دربار اول رسمیت یافته  وباحضور هرتعداد ازاعضا درباردوم تشکیل و رسمی خواهدبود .

تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک اراء حاضرین درجلسه رسمی مجمع می باشد مگر درخصوص انتخاب مدیران ویا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود . درصورتی که دردعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه    دوم به فاصله حداقل ده (10) روز تشکیل و باهرتعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهدیافت .

تبصره 2- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده درهرزمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضای هیات     امنا درصورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننمایند ، تشکیل می گردد .

تبصره 3- دعوت برای مجمع عموی عادی ازطریق درج اگهی درروزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روزقبل ازبرگزاری مجمع وبا دعوت کتبی – تلفنی صورت می پذیرد .

تبصره 4- روزنامه کثیر الانتشار برای درج اگهی ها روزنامه نسل فردا می باشد .                                   

ماده 15

وظایف  مجمع عمومی عادی هیئت  امنا ء عبارتنداز :

1-       انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ( اصلی وعلی البدل )

2-       استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس وبازرسان

3-      تعیین خط مشی کلی موسسه

4-      بررسی و تصویب  یا رد  پیشنهاد های  هیات مدیره 

5-      تعیین عضو جانشین هیئت امنا موضوع ماده 13 اساسنامه

6-      تصویب ترازنامه و بودجه سالانه موسسه

7-      تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی ها ودعوتنامه ها

8-      عزل اعضای امنا ، هیات مدیره و بازرسان .

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1-      بادرخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس

2-      بادرخواست یک پنجم اعضای امنا

تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 (ده ) روزقبل ازتشکیل ان به اطلاع اعضا امنا خواهدرسید .

تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باراول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و دربار دوم با حضور بیش ازیک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.

تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوسوم اعضای حاضر درجلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1-      تصویب تغییرات اساسنامه

2-      بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه

3-      تغییردر میزان سرمایه

4-      انحلال قبل ازموعد

5-      هرگونه تغییر درماهیت .

ماده 18

جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب ازیک رئیس یک منشی و دوناظر اداره می شود .

تبصره 1- اعضای هیات رئیسه نباید ازبین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند وبا اعلام قبولی نامزدی خود درمجمع عمومی ، انتخاب خواهند شد .

تبصره 2- رئیس هیات مدیره ، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

ماده 19

هیات مدیره  :

موسسه داراي هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره 2– شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 3 جلسه متوالي يا4 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره مي بايست حداقل 5 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد .

ماده 20

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرســي به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی  یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده 21

هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هرماه  یک بار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 22

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومی  هیئت  امنا ء خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .

تبصره 2-  هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد .

ماده 23

هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است. همچنين هيأت مديره موظف است 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از  اعضای هیئت  امنا  به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثير الانتشار بايد دستور كار جلسه هیئت امنا ، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 10 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه  ومراجع ذی ربط و  ذی صلاح اعلام نمايد.

ماده 24

هيات مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب  مجمع عمومی هیئت امناء  مي باشد پس از تصويب هیئت امنا  به نام موسسه انجام دهد.

تبصره 1– جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هیئت  امنا ء است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد.

تبصره 2- هیات مدیره پس ازتصویب می تواند درانجام معاملات ویا پرداخت هزینه ها جاری موسسه تا مبلغ 1000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید .

ماده 25

مجمع عمومی عادی امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود .

ماده 26

هیات مدیره ازبین خود یا خارج یک نفررا به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات ومدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین می نماید .

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم ارائ حاضرین اعضای مجمع عمومی .

ماده 27

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده هیئت امنا را بنمايد .

ماده 28

هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین انها ازسوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند درمسولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 29

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند .

1-      كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند.

2-      مديران و مدير عامل موسسه .

3-      اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4-      همسر اشخاص مذكور دربند 2 .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 30

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

1-      بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امنا.

2-      مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع  مجمع عمومی هیئت امنا ء.

3-      گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به  مجمع عمومی هیئت امنا ء .

4-      اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند.

5-      - ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره : بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد.

ماده 31

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد .

تبصره 1: عزل مديرعامل از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد.

تبصره 2:  اگر مدیر عامل عضو هیات  مدیره باشد  دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش درهیات مدیره بیشتر نخواهد بود  لیکن  انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد.

تبصره 3 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

ماده 32

مديرعامل مجري مصوبات  مجمع عمومی هیئت امناء  و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :

1-      نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.

2-      استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛

3-      نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛

4-      اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛

5-      - ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي موسسه به هيأت مديره جهت ارائه به  هیئت امنا ء

6-      تهيه پيش نويس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به جلسه هیئت امنا ء

7-      تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره.

8-      نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر

9-      پيشنهاد برگزاري جلسه هیئت امنا ء فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛ 

10-  انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود..

ماده 33

حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود .

در صورتي كه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد ، بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .

ماده 34

مدت ماموریت مدیرعامل ازمدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هرصورت مدیرعامل درصورت انقضا ء مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله راانجام دهد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه موسسه از طريق ذيل تأمين مي‌شود:

 الف ) ازسهم عضویت افراد موسس و فعالیت های انجمن و تفاهم نامه با دستگا ههای دولتی

ب ) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.

پ ) وقف و حبس.

ت ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه  موسسه ( سازمان ) و اين آئين‌نامه.

ماده 36

 درآمد و هزينه ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرد اجرايي حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذیربط ارايه نمايد

تبصره 1- هيات مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهی مازاد بر هزينه های موسسه موجود است درحساب مخصوصی به نام موسسه نزد یکی ازبانکهای رسمی ایران نگهداری نماید  .

تبصره 2- سال مالي موسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند  ماه ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.

 تبصره 3- مكاتبات رسمي موسسه با امضاي مدير عامل صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4 : كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي موسسه نگهداري مي شود.

تبصره 5- مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 37  

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب  مجمع عمومی هیئت امنا ء رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 38

هيآت مديره مكلف است  محل موسسه وتغييرات بعدی ان را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 39

موسسه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيآت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت  وثبت شرکت ها ارسال نمايد .

تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.

ماده 40

انحلال : در صورت انحلال موسسه  مجمع عمومی فوق العاده هیئت امنا ء حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي موسسه را به تصويب جلسه  فوق العاده هیئت امنا ء  برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد .

تبصره 1:   مجمع عمومی هیئت امنا ء فوق‌العاده موظف است دارايي موسسه  را پس از انحلال  با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی ازسازما نهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد ، واگذار نماید .

تبصره 2- تصفيه امور مربوط به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد .

تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .

ماده 41

چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، موسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 42

 مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده  43  

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و43  ماده و 35  تبصره در نشست مورخ .....2/3/94.................. جلسه مجمع عمومی موسس  به تصويب رسيد..

فهرست اسامی اعضای هیئت موسس موسسه " اندیشه یاوران معین اصفهان "

 

ردیف

نام خانوادگی ونام

نام پدر

محل امضا

   

1

احمدی محمدجواد

حسین

     

2

پویانفر امیر

مهدی

     

3

جنتیان غلامرضا

حسن

     

4

غلامعلی دهکردی عباس

محمد جواد

     

5

کردابادی محمد

حسن

     

6

مجلسی سیدرسول

سید اسدالله

     

7

مدنیان سیدرحیم

سیدمحمد

     

8

معظمی زهره

غلامحسین

     

9

نکویی سیدعلی

سیدجعفر

     

 

 

 

 

" درباره ما "

معلم ؛ درطول حیات  بشر نقش راهنما و جهت دهنده و هدایت گری را بر عهد ه داشته است . تا جایی که پیامبران رادرسلک معلم جای می دهند ( انما بعثت معلما ) . ائمه را هدایت گر یا معلم بشریت می نامند. البته هرکس درسعه وجود خود ، یکی برای کل بشریت ازبدو تا ختم و دیگری درمحدوه زمان حیات خود ویکی هم درجغرافیای محله و اطرافیان خود .

درسالهای اخیر با توجه به گسترش رسانه های مختلف و دسترسی عمومی به اطلاعات ، نقش معلم به معنی اخص ان کمرنگ شده است . اما باید به این مهم توجه کرد که تربیت ، با اموزش و کسب اطلاعات متفاوت است ! تربیت الگو می خواهد ، تربیت بصورت ارام و بطئی دررفتار ، گفتار و حرکات فرد نفوذ می کند. تربیت ،  به رو دررو شدن و چهره به چهره شدن  با الگو و همگام با او قدم زدن ، نیاز دارد و  با طی مراحلی ملکه ذهن و قلب فرد می گردد . با مطالعه تاریخ اموزش وپرورش کشورمان از زمان های دور که تعلیم وتربیت به معنی "سواد خواندن ونوشتن " برای عده قلیلی فراهم بوده تا به امروز که تقریبا صد در صد مردم به مدرسه دسترسی دارند و معلم و دانش اموز گستره وسیعی پیدا کرده است ،  متاسفانه  بنا به عللی ( درونی و برونی ) که در این مقال نمی گنجد ، دراذهان اقشارمختلف جامعه و برخی ازمعلمان ، نقش الگویی معلم کم رنگ و کم رنگ ترشده است  . برخی تصور می کنند حال که رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری خیلی بهتر و متنوع تر مطالب و اطلاعات علمی و حرفه ای را به دانش اموزان اموزش می دهند ، توجه به افرادی که درکسوت معلمی قرار می گیرند و درجامعه به عنوان "جامعه معلمان " شناخته می شوند ، ضرورتی ندارد !. ویا نقشی هم ردیف و حتی کمتر از دیگر مشاغل برای انها درنظرمی گیرند . درصورتیکه علم اموزی با اموزش  رفتار علمی و رفتار انسانی متفاوت است .درسال های اخیر کم رنگ شدن نقش الگویی و مرجعیت داشتن معلم را  درمحیط اجتماعی خود شاهد هستیم و این زنگ خطری است برای جامعه و آینده آن . این موضوع عده ای ازمعلمان پیش کسوت که عمری را  در اموزش وپرورش استان اصفهان و درمشاغل مختلف ان گذرانده اند، برآن داشت تا با هم فکری یکدیگر برای به صدا دراوردن این  زنگ خطر  راه کار و راه چاره ای بیا بند . لذا بران شدند،  موسسه ای تحت عنوان ( اندیشه یاوران معین استان اصفهان )  با مخفف "ایما " را تاسیس نمایند . دراین رابطه اساسنامه ای تدوین و درقالب یک سازمان مردم نهاد (NGO) پس ازثبت دراداره ثبت شرکت ها فعالیت خودرابه طور رسمی اغازنمود .امید است این اقدام گامی درجهت احیای تعلیم وتربیت واقعی وحقیقی درجامعه ایران اسلامی باشد . انشاء الله

 

logo-samandehi

ساعت

اوقات شرعی