پیش تحقیق اقای علیخانی درمورد دغدغه معلمان

شرح یک "پیش پژوهش"
محمد کاظم علیخانی ، دبیر بازنشسته شیمی
افزایش کارایی و موفقیتِ معلمان هر کشوری ، نیازمند زیرساخت هایی است که در غیاب آنها دستیابی به اهداف دستگاه
تعلیم و تربیت ناممکن حواهد بود و از این رهگذر ، جامعه آسیب های جبران ناپذیری متحمل می شود.
در این راستا و درجهتِ شناخت دقیق تر دغدغه های معلمان ، پژوهشی در پیش داریم که گام اول آن برداشته شده و به
یک نظرسنجی خام صورت گرفته است . ، » پیش پژوهش « عنوان
هدف تحقیق چیست ؟
چنانچه تشکل های فرهنگیان ) سیاسی ، اجتماعی ، صنفی و ... (در تلاش باشند که موثر واقع شوند، باید از دغدغه ها ،
نگرانی ها و خواسته های فرهنگیان مطلع گردند. چرا که یکی از دو حالت زیر متصور است :
-1 یا این تشکل ها ادعا می کنند که پیشرو و راهبر هستند. در چنین حالتی باید از فضای حاکم بر جامعه هدف خود
آگاه باشند
-2 و یا آنها تمایل دارند که در کنار معلمان باشند و برای بهبود شرایط تلاش کنند . باز هم باید خواسته های آنان را
بشناسند.
ایده چگونه شکل گرفته است ؟
پس از انتشار چالش های پیش روی ایرانیان در سال 1396 که بر اساس نتایج نظر سنجی ملی و تحلیل آن صورت گرفته
بود این ایده شکل گرفت که سمت و سوی دغدغه های مردم ایران نسبت به گذشته به طور معناداری در حال تحول
است .
به همین جهت بنابرآن گذاشته شد که در درونِ دستگاه تعلیم و تربیت هم چنین پژوهشی صورت بگیرد.
چه گروههایی مورد پرسش قرار گرفتند؟
مدیران و معاونین مدارس ، معلمان ) شاغل ، بازنسشته ، نومعلمان ماده 28 ، نو معلمان دانشگاه فرهنگیان ، نو معلمان
خرید خدماتی ، معلمان مدارس غیر دولتی( و مشاورین
حوزه جغرافیایی پژوهش کجاست ؟
به طور عمده شهر اصفهان و به .ویژه ناحیه پنج آموزش و پرورش
140 نفر از معلمان ) بدون در نظر گرفتن جنسیت ، رشته ی تحصیلی ، سن ، سوابق تدریس یا کار اداری و...( به این
پرسش پاسخ داده اند : ده دغدغه ی مهم شما چیست ؟
در این مرحله از تحقیق ، آنچه در پاسخ به پرسش فوق دریافت می گردد مبنای تهیه ی فرم نظر سنجی خواهد شد و
در گام دوم تحقبق ، آن پرسش نامه در جامعه ی آماری وسیع تری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در واقع از میان پاسخ های دریافتی ، بیشترین مشترکات انتخاب ، ویرایش و در گام دوم مورد نظر سنجی عالمانه قرار خواهند
گرفت.
با توجه به تجربیات سی و هفت ساله ی پژوهشگر در آموزش و پرورش ، چنین تصور میشد که درصد فراوانیِ پاسخ ها به این
ترتیب است :
منزلت و جایگاه معلمان
مسائل مالی ، رفاهی و اقتصاد آموزش و پرورش
مشکلات آموزشی ، اداری و ساختاری
دغدغه های ملی و فراسازمانی
دغدغه های فردی و امور زندگی
موارد مربوط به تشکل های معلمان )صنفی ، علمی ، سیاسی (
پژوهشگر بر اساس شباهت پاسخ ها ، آنها را دسته بندی کرده و فراوانی آماری آنها را به این ترتیب گزارش نموده است :
دغدغه های فردی و امور زندگی : 289
مشکلات آموزشی ، اداری و ساختاری : 186
مسائل مالی ، رفاهی و اقتصاد آموزش و پرورش: 96
منزلت و جایگاه معلمان : 64
دغده های ملی و فراسازمانی : 59
) موارد مربوط به تشکل های معلمان )صنفی ، علمی ، سیاسی () 6
0
50
100
150
200
250
300
350
دغدغه های معلمان
logo-samandehi

ساعت

اوقات شرعی